Regulamin

Regulamin:

§ 1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe sformułowania należy je rozumieć w sposób zdefiniowany poniżej:

Wydawca – COMBUS

Portal – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.inforataje.pl zarządzana przez Wydawcę lub zbiór takich stron, a także strona lub zbiór stron internetowych, w przypadku których Wydawca dysponuje powierzchnią reklamową na podstawię odrębnych porozumień;

Gazeta Reklamowa – drukowane wydanie gazety reklamowej: „Informator Rataje” zawierające płatnie ogłoszenia reklamodawców,

Reklamodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca zamieszczenie reklamy w Gazecie Reklamowej lub dokonująca rezerwacji powierzchni reklamowej w Portalu, niezależnie od tego, czy działa w imieniu własnym czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich;

Reklama - każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę umieszczana w Gazecie Reklamowej lub Portalu.

Zlecenie Reklamowe – oferta zamieszczenia Reklamy w Gazecie Reklamowej lub Portalu złożona na zasadach określonych w Regulaminie. Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez Wydawcę oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych stanowisk stron.

Zmiana Zlecenia Reklamowego - wyłącznie zmiana ustalonych czasów lub miejsc emisji Reklam nie powodującą zmniejszenia wartości Zlecenia reklamowego ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przyjmowanie przez Wydawcę Zleceń Reklamowych oraz zamieszczanie Reklam w Gazecie Reklamowej lub Portalu następuje na podstawie Regulaminu. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 2. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca. W przypadku, gdyby w wyniku zamieszczenia Reklamy w Gazecie Reklamowej lub Portalu Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia Reklamy (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste) Reklamodawca będzie zobowiązany naprawić taką szkodę w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Wydawcę w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich.
 3. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami, które reprezentują za terminową zapłatę należności na rzecz Wydawcy z tytułu zamieszczenia Reklam w Gazecie Reklamowej lub Portalu.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Reklam mogących negatywnie wpłynąć na charakter lub styl Gazety Reklamowej lub Portalu albo wizerunek lub renomę Wydawcy, jak również Reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich, albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.

§ 3 ZLECENIA REKLAMOWE

 1. Reklamy są zamieszczane w Gazecie Reklamowej lub Portalu na podstawie pisemnych Zleceń Reklamowych składanych przez Reklamodawców. Zlecenia Reklamowe składane są na formularzach przygotowanych przez Wydawcę
 2. Integralną częścią Zlecenia Reklamowego jest tekst reklamy, ewentualnie inne materiały reklamowe lub promocyjne gotowe do zamieszczenia w Gazecie Reklamowej lub Portalu i odpowiadające wymogom technicznym takiego zamieszczenia obowiązującym u Wydawcy. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych - o ile mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości realizacji Zlecenia Reklamowego - dopuszczalne są wyłącznie na wniosek i ryzyko Reklamodawcy, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia.
 3. Wydawca potwierdza przyjęcie Zlecenia Reklamowego na piśmie w formie faktury proforma. Pisemne potwierdzenie Zlecenia Reklamowego jest równoznaczne z zawarciem umowy o zamieszczenie Reklamy w Gazecie Reklamowej lub Portalu.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Reklamowego, wstrzymania jego realizacji lub odmowy dalszego zamieszczania Reklamy w Gazecie Reklamowej lub Portalu z przyczyn:
  a) siły wyższej;
  b) sprzeczności Reklamy z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami) albo sprzeczności z linią programową bądź charakterem Gazety Reklamowej lub Portalu, a także z negatywną oceną treści Reklamy, w szczególności na skutek niespełnienia wymogów określonych w §2 ust. 4 i 5 Regulaminu;
  c) technicznych, technologicznych lub emisyjnych;
  d) braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za Reklamy zamieszczone wcześniej.
 5. Niezależnie od powyższego, Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Reklamowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 4 ZMIANA ORAZ ODWOŁANIE ZLECENIA REKLAMOWEGO

 1. Zmiana oraz odwołanie Zlecenia Reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zmiana Zlecenia Reklamowego, treści Reklamy lub zmiana związanych z nią materiałów reklamowych lub promocyjnych może nastąpić nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zamieszczenia Reklamy w Portalu lub na 7 dni przed planowaną datą publikacji Reklamy w Gazecie Reklamowej. Reklamodawca jest zobowiązany dostarczyć Wydawcy pisemne określenie każdej z planowanych zmian, z dokładnym wskazaniem ich zakresu.
 3. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 2, a także w przypadku wątpliwości i niejasności, co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian, których nie da się rozstrzygnąć w terminie określonym w ust. 2, Wydawca ma prawo do wykonania Zlecenia Reklamowego w pierwotnej wersji. W takiej sytuacji Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki Reklamy w wersji pierwotnej i zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za wykonaną usługę.
 4. Wydawca może nie uwzględnić zmian zgłoszonych w terminach określonych w ust. 2, jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub innych zobowiązań Wydawcy
 5. W przypadku, jeśli Wydawca otrzyma oświadczenie o odwołaniu Zlecenia reklamowego później niż na 14 dni roboczych przed datą pierwszej emisji Zleceniodawca zapłaci Wydawcy karę umowną w następującej wysokości:
  a) w okresie między 13 a 7 dniami roboczymi przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 10% wartości brutto Zlecenia reklamowego
  b) w okresie między 6 a 3 dniami roboczymi przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 30% wartości brutto Zlecenia reklamowego.
  c) poniżej 3 dni roboczych przed ustalonym terminem emisji 50% wartości brutto Zlecenia reklamowego.
  d) po rozpoczęciu emisji 100% wartości brutto Zlecenia reklamowego

§ 5 ROZLICZENIA

 1. Ceny za zamieszczenie Reklam w Gazecie Reklamowej lub Portalu ustala się według cennika obowiązującego w dniu złożenia Zlecenia Reklamowego.
 2. Zapłatę za zamieszczenie Reklamy w Gazecie Reklamowej lub Portalu należy dokonać przed zamieszczeniem Reklamy na podstawie faktury proforma wystawionej przez Wydawcę.
 3. Termin zapłaty wynagrodzenia za zamieszczenie Reklamy w Gazecie Reklamowej lub Portalu wynosi 7 dni od daty doręczenia faktury proforma wystawionej przez Wydawcę.
 4. Wydawcy przysługuje prawo uzależnienia przyjęcia Zlecenia Reklamowego do realizacji od dokonania przez Reklamodawcę przedpłaty we wskazanym przez Wydawcę terminie. W przypadku nie dokonania przedpłaty w takim terminie, Wydawca ma prawo wstrzymać emisję Reklamy lub odstąpić od wykonania Zlecenia Reklamowego w całości lub w części.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Zlecenia Reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad lub usterek zamieszczonej Reklamy w stosunku do złożonego zamówienia. Wstępnej oceny reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik, bądź upoważniony przedstawiciel Wydawcy.
 3. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca po konsultacjach z Reklamodawcą, zobowiązany jest sprostować wady i usterki Reklamy, poprzez jej ponowne zamieszczenie w Gazecie Reklamowej lub Portalu w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, chyba że strony ustalą inną formę usunięcia uchybienia.
 4. Termin zgłoszenia Reklamacji wynosi 7 dni od daty pierwszego zamieszczenia Reklamy. Reklamacje zgłoszone po tym terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ust.1 lub 2 nie będą rozpatrywane, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Reklamodawcy.
 5. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu zamieszczenia innych Reklam w Gazecie Reklamowej lub Portalu

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy o zamieszczenie Reklam w Gazecie Reklamowej lub Portalu zawarte na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 2. Zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Spory związane z wykonaniem Zleceń Reklamowych będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

 

piotr rorot